5 сая төгрөгөөс дээш мөнгөн гүйлгээ цэсний мэдээллүүд