Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг дэмжих цэсний мэдээллүүд